Kwaliteit

Wij verbeteren waar nodig en gewenst!

Steun Midden Holland is lid van VPTZ Nederland onder nummer 1208. VPTZ Nederland is een vereniging en o.a. de belangenbehartiger van lid organisaties. Zij behartigt de belangen van haar leden op het gebied van financiën, samenwerking en verzorgt scholing en training voor de vrijwilligers van de lid organisaties. De diversiteit van de +- 200 leden is groot. Leden zijn zelfstandige organisaties veelal met de stichtingsorganisatievorm en ontwikkelen hun eigen beleid. Dat is een groot goed!

 

Tijdens de 1e ALV d.d. mei 2022 van VPTZ Nederland zijn haar lidmaatschapscriteria vastgesteld; hieruit vloeit voort het Kwaliteitsbeleid en werken op basis van het kompas. Het kompas is een handige tool om beleid naast de zes bouwstenen van het kompas te houden, te implementeren, te borgen en te verbeteren waar nodig en gewenst.

 

Steun Midden Holland werkt met het kompas sinds begin 2023 en we stevenen af op een mooi eindproduct: Het Organisatie Handboek. In dit handboek staat de werkwijze beschreven die Steun Midden Holland hanteert ten einde kwaliteit te kunnen leveren.

 

Wij hebben een werkgroep ingesteld die mede verantwoordelijk is voor het implementeren van het kwaliteitsbeleid op basis van het kompas. Zij komt eenmaal per maand bij elkaar.

 

Tevens zorgen wij voor interne communicatie via:

 • De nieuwsbrief special: Kwaliteit en verder
 • Intranet (toegankelijk voor vrijwilligers van Steun Midden Holland)
 • Informatie bijeenkomsten
 • De Vrijwilligersraad

logo VPTZ

Logo Kwaliteitskompas VPTZ

Reglement lidmaatschapscriteria VPTZ Nederland

versie 1.0 d.d. 19 mei 2022

 

voor huidige leden

 1. U onderschrijft de missie van VPTZ Nederland, de visie op kwaliteit en handelt daarnaar.
 2. U verzamelt structureel feedback van cliënten en naasten en u geeft concreet aan wat daarmee gedaan wordt.
 3. U biedt iedereen in de organisatie de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen. U draagt zorg voor een introductieprogramma – bestaande uit de onderdelen zelfstudie, introductietraining en inwerkperiode – voor vrijwilligers die directe zorg verlenen aan cliënten/gasten.
 4. Jaarlijks werkt u aan een aantal, door u zelf vooraf bepaalde kwaliteitsthema’s.
 5. U neemt deel aan het Lerend Netwerk VPTZ Nederland.
 6. U neemt deel aan de jaarlijkse registratierapportage VPTZ Nederland
 7. U draagt het lidmaatschap uit door naam en logo van VPTZ Nederland actief te gebruiken.
 8. U neemt deel aan het netwerk palliatieve zorg en zoekt actieve samenwerking met (keten-) partners in de regio en maakt hierover afspraken met elkaar.
 9. U voldoet aan de administratieve en juridische voorwaarden voor lidmaatschap conform de statuten van VPTZ Nederland.
 10. U draagt zorg voor een laagdrempelige klachtafhandeling voor cliënten/naasten of (vrijwillige) medewerkers. En u geeft aan wat er met eventuele klachten gedaan wordt.

 

Steun Midden Holland gebruikt diverse communicatiekanalen om aan te tonen dat zij voldoet aan bovenstaande criteria zoals:

Website | Jaarbericht | Folder | Deelname netwerk palliatieve zorg Midden Holland | Deelname Lerend netwerk | Registratiesysteem conform AVG | ANBI | KvK/UBO | Jaarrekening | Klachtenafhandeling | Organisatie Handboek | Evaluaties |