Over ons

Giften en schenkingen

Door de terugtredende overheid zijn voor het in stand houden van een hospice schenkingen onmisbaar. U kunt in uw testament bepalen dat een deel van uw nalatenschap ten goede komt aan het hospice.

 

We onderscheiden twee soorten schenkingen:

  1. eenmalige schenking; op rekening NL 73 RABO 036 240 1993 t.n.v. stichting Vrienden Van Hospice Midden-Holland
  2. periodieke schenkingen

 

Als u schenkt aan "Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland", kunt u daar fiscaal voordeel van hebben want "Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland" is een erkend doel met ANBI status. We hebben de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.

 

Een gift doen met belastingvoordeel?

Giften aan de "Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland" zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift moet tezamen met giften aan andere instellingen binnen een jaar:

•  minimaal € 60,- bedragen, of, als dat meer is

•  1% van uw verzamelinkomen

Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10% van dat inkomen.

 

Periodieke giften

U kunt de genoemde grenzen van 1 en 10% vermijden door uw bijdragen aan de "Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland" te laten vastleggen in een periodieke overeenkomst. Daardoor worden schenkingen volledig aftrekbaar, ongeacht de omvang ervan. We spreken dan van een periodieke schenking. Voorwaarde is wel dat u zich verplicht gedurende minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan de "Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland" te schenken.

 

Voorwaarden van de belastingdienst voor periodieke giften:

  • U hebt de gift laten vastleggen in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI of vereniging.
  • U maakt minstens 1 keer per jaar bedragen over naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
  • De giften zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  • U maakt de giften minimaal 5 jaar achter elkaar over naar dezelfde ANBI of vereniging.
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • De ANBI of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

 

Besparing

Als u een dergelijke overeenkomst aangaat kan het belastingvoordeel aanzienlijk zijn. Dit voordeel is uiteraard afhankelijk van het belastingtarief van de top van uw inkomen.

De fiscaal aantrekkelijkste manier van schenken is door een goed doel uit te kiezen en hieraan periodiek te schenken. Tot 1 januari 2014 was voor een periodieke schenking een notariële akte nodig. Door het vervallen hiervan bespaart u circa 200 euro en een bezoek aan de notaris. Het model schenkingsovereenkomst van de belastingdienst moet in tweevoud uitgeprint en ondertekend worden en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons worden opgestuurd. Zodra wij dit hebben ontvangen, krijgt u een door ons ondertekend exemplaar retour en is dit tevens de bevestiging van uw periodieke schenking.

 

Voor uitgebreide informatie over het doen van een schenking adviseren wij u contact op te nemen met een notaris. Zij zijn deskundig op dit gebied en kunnen met u de voor u beste afspraken maken.